Ga naar de inhoud

Politiek is niet mijn leven, maar mijn leven is politiek!

Filosofische reflecties over de biopolitiek

Door de recente Coronacrisis is eens temeer duidelijk geworden hoe nauw politiek en leven met elkaar verweven (kunnen) zijn. Plotseling blijken vragen over gezondheid, vaccinatie en sterftecijfers, zelfs de vraag hoeveel afstand mensen tegenover elkaar in acht moeten nemen, niet langer kwesties van primair medische, maar van vooral politieke aard te zijn. In deze cursus onderwerpen we dit duidelijk aan het licht tredende fenomeen van de biopolitiek (de politisering van het leven) aan een nader onderzoek aan de hand van enkele filosofen die op dit terrein hun sporen meer dan ruimschoots hebben verdiend, te weten de Franse denker Michel Foucault (1926-1984), de bekende hedendaagse Italiaanse filosoof Giorgio Agamben en zijn wat minder bekende landgenoot Roberto Esposito.

wilt u meer lezen

De eerste colleges zijn gewijd aan Michel Foucault, die het spoor heeft getrokken voor de denkers die zich na hem hebben gebogen over het fenomeen van de biopolitiek. Tijdens de cursus gaat onze aandacht uit naar de colleges die Foucault in 1979 aan het Collège de France heeft gegeven onder de titel Naissance de la Biopolitque. In deze colleges omschrijft Foucault biopolitiek als ‘de wijze waarop men in de achttiende eeuw geprobeerd heeft de problemen te rationaliseren, die aan de praktijk van het regeren worden gesteld door die problemen die nu juist kenmerkend zijn voor een populatie van levende wezens, namelijk gezondheid, hygiëne, ras, geboortecijfers, levensduur, etc.’ Deze problemen zullen vanaf de negentiende eeuw steeds meer ruimte in beslag gaan nemen. Waar het Foucault evenwel vooral om gaat is dat al deze problemen onlosmakelijk verbonden zijn met een politiek kader en een politieke rationaliteit, pas binnen dit kader treden ze als zodanig naar voren en ontvangen ze hun toespitsing. Opvallend is nu dat deze politisering door Foucault in verband wordt gebracht met het liberalisme, dat wil zeggen met een politiek systeem dat bij uitstek gericht is op de respectering van het rechtssubject en de vrijheid om zelf beslissingen te nemen. Tijdens de colleges zal dan ook bijzondere aandacht moeten worden geschonken aan deze nauwe band tussen biopolitiek en liberalisme en aan de vraag hoe Foucault liberalisme wenst te begrijpen.

Aansluitend wordt de stap gezet naar Giorgio Agamben, de filosoof die met zijn Homo sacer-project een nieuwe impuls heeft gegeven aan de filosofische reflectie over het fenomeen van de biopolitiek. Weliswaar geïnspireerd door Foucault neemt de Italiaanse denker ook onmiddellijk afstand van zijn beroemde Franse voorganger want voor Agamben is de biopolitiek niets minder dan het heersende geheim van het westerse denken over politiek. Zelfs bij een antiek filosoof als Aristoteles is al sprake van biopolitieke sporen. In tegenstelling tot Foucault is voor Agamben biopolitiek dus allesbehalve een modern fenomeen, maar gaat het hier om het ware gezicht van de westerse politiek, alleen wist de politiek dit gezicht eeuwenlang verborgen te houden. Tijdens de colleges zal deze radicale analyse van Agamben nader tegen het licht worden gehouden en daarbij zal een bijzondere rol zijn weggelegd voor de centrale figuur van de homo sacer, die bekend is uit het Romeinse recht. Wat deze heilige mens kenmerkt is dat hij straffeloos mag worden gedood en dat zijn lichaam niet als offer door de goden wordt geaccepteerd (er is sprake van een dubbele uitsluiting). Helaas beperkt het optreden van deze heilige mens zich niet tot de antieke wereld der Romeinen, maar duikt hij steeds weer in nieuwe gedaanten op in onze moderne wereld. Denk bijvoorbeeld aan de muzelman in de Duitse concentratiekampen, maar ook aan de vluchtelingen die geen toegang krijgen tot fort Europa of aan de mensen die zich tijdens de Coronapandemie weigerden te laten vaccineren en toen met een algehele uitsluiting werden bedreigd. In ieder geval moet tijdens de cursus de nauwe band zichtbaar worden tussen deze heilige mens en de biopolitiek, waarbij ook een cruciale rol is weggelegd voor de uitzonderingstoestand waarover de soeverein beslist (de invloed van Carl Schmitt). Uiteindelijk gaat het om de vraag hoe we aan deze biopolitiek kunnen ontsnappen.

Het slotakkoord is voor Roberto Esposito, ongetwijfeld de minst bekende van de drie besproken filosofen. Voor hem zijn Foucault en Agamben belangrijke bronnen van inspiratie, maar tegelijkertijd weigert hij hun analyses kritiekloos over te nemen. Zo deelt hij zeker niet de puur negatieve invulling die Agamben aan biopolitiek geeft en  evenmin deelt hij diens historische analyses, want net als voor Foucault is ook voor Esposito biopolitiek een modern fenomeen. In zijn moderne genealogie van de biopolitiek verbindt Esposito het fenomeen van de biopolitiek heel nadrukkelijk met wat hij het paradigma van de immuniteit noemt en daarmee hebben we ook meteen het centrale begrip (‘immunitas’) van zijn denken te pakken. Tijdens de colleges gaat onze aandacht dan ook met name uit naar het boek Immunitas uit 2002, waarbij onder andere wordt ingegaan op de vraag naar de verhouding tussen immunitas en communitas, Latijnse termen die beide dezelfde stam ‘munus’ delen. Juist in die relatie tussen de immuniteit en de gemeenschap dient zich ook de biopolitiek aan. De centrale rol van de immuniteit is bij uitstek duidelijk geworden tijdens de recente Coronapandemie, want voor Esposito zijn maatregelen als sluiting, isolatie en afstand houden in wezen niets anders dan wat hij ‘immuniteitsdispositieven’ noemt. En, zo vraagt hij zich af, is het onvermijdelijke mondmasker niet het zinnebeeld van de immuniteit dat aan onze gezichten bevestigd is?

sluiten

Over de docent: Drs. Nico Dieteren verzorgt, na afronding van de studies Nederlandse taal- en letterkunde en filosofie, al meer dan twintig jaar cursussen filosofie. Zo was hij onder andere van 1996-2020 als docent filosofie werkzaam voor HOVO Nijmegen..
 
Tijdstip cursus:

Vrijdagochtend van 10.30-12.30 uur

Begin- en einddatum:

3 februari tot en met 21 april 2023

(m.u.v. 24 februari en 24 maart)

Onderwijsvorm: 10 hoorcolleges met de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Literatuur Er worden opzetten en samenvattingen van de colleges aan de cursisten uitgedeeld of gemaild.
Kosten: 300 euro
Locatie: Titus Brandsma Memorial Nijmegen (Titus-zaal)
  Stijn Buysstraat 11 6512 CJ  NIJMEGEN (dichtbij NS-station en Keizer Karelplein)
aanmelden:  via email: n.dieteren@chello.nl